Belediyecilik Uygulamaları

Belediyecilik Uygulamaları

Kaçak Yapıların Takibi

Yüksek çözünürlüklü eğik fotoğrafların sağladığı olanaklar vasıtasıyla ruhsatsız yapılaşmanın takibi ve belirlenmesi çok daha kolaydır. Belirli aralıklarla çekilecek eğik hava fotoğrafları ile şehrin yapılaşmasına dair gelişim süreci adım adım izlenebilmektedir.

İmar Uygulamaları

Standart fotogrametrik yöntemler ile üretilmiş haritalarda, binalar çatı payları dikkate alınarak çizililirken, İmar Uygulamalarında ise binaların zemin sınırlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Binaların zemindeki sınırlarının PowerVision Kamera Sistemi ile toplanmış eğik fotoğraflar ile görüntülenmesi sayesinde, bu sınırların yüksek konum doğruluğunda sayısal hale getirilmesi ve imar uygulamalarında kullanılması mümkün hale gelmektedir

İmar Planı Çalışmaları

3194 sayılı İmar Kanununda da belirtildiği üzere, İmar Planları; yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Planlama öncesinde mevcut durumun doğru şekilde tespit edilmesi, sağlıklı ve uzun ömürlü fayda sağlayacak kararların alınması açısından çok önemlidir. Eğik hava fotoğrafları kullanılarak planlama alanı ve çevresine ait bilgiler en detaylı şekilde toplanabilmektedir. Böylece şehir planlama çalışmaları öncesinde analiz-sorgulama ve sunulması çalışmalarının temel dayanağını oluşturan veriler, çok daha hızlı ve çok daha doğru bir şekilde elde edilebilmektedir.

Ulaşım

Şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım ağının planlanmasında en etkili husus; ulaşım güzergahının erişilebilirliği, ulaşım noktalarının birbirleri ile bağlantısı ve güzergaha ait trafik ayrıntılarının bilinmesidir. PowerVision Eğik Kamera Sistemi ile ulaşım planlaması ve yönetimi için gerekli veriler, çok daha hızlı ve hassas olarak sağlanabilmektedir.

Taşınmaz Mal Değerlemesi

• Kamusal yatırımlar kapsamında yapılacak kamulaştırma çalışmaları öncesinde proje alanının eğik olarak fotoğraflanması, kamulaştırılacak envanterin kayıt altına alınması bakımından çok önemlidir. • Kamulaştırma veya diğer taşınmaz değerlemesi çalışmaları için vazgeçilmez bir uygulama olan PowerVision ile elde edilen görüntüler ve bu görüntüler üzerinde yapılan analizler ; kamulaştırma davalarında referans veri olarak kullanılabilmektedir. • Bir taşınmazın değeri belirlenirken o taşınmazın değerini etkileyebilecek; taşınmazın yapısal özellikleri, konumsal avantajları, çevresel faktörleri, ilgili taşınmazın konumu ve taşınmazın sosyo-ekonomik alanlara yakınlığı gibi tüm faktörler kolaylıkla hesaplanmakta ve sağlıklı bir emlak değeri elde edilmektedir.